Đường Nguyễn Duy Trinh hiện hữu năm 2019 chỉ có hai làn xe cơ giới